Ohio State nav bar

Kartik Lovekar

lovekar.1

Kartik Lovekar

Statistics PhD Student

lovekar.1@osu.edu

305B Cockins Hall
1958 Neil Ave
Columbus, OH 43210

Google Map