Congratulations, Spring 2019 Graduates!

May 20, 2019
Graduation

MS in Statistics

Anjali Agarwal

Nicholas Cleymaet

Vincent Geels

Peter Jacobs

Kevin Manouchehri

Prateek Sasan

Nicole Schnitzler

Kumar Somnath

Shuqi Zhou

Jiarong Zou

 

MAS

Luke Baker

Cheng Cao

Jinzhao Chen

Siyao Cui

Ryan Dawe

Gan Du

Wantong Du

Jinhong Guo

Qingfang Liu

Kartik Lovekar

Ha Khanh Nguyen

Travis Somers

Jordan Vasko

Jia Yan

Chenyu Zhai