Congratulations Spring 2021 Graduates!!

May 10, 2021

Congratulations Spring 2021 Graduates!!

Image
Graduation
Description

Statistics PhD Graduates

Nathaniel Onnen
Andrew Richards
Shuyi Wang
Jianhao Zhang

Biostatistics PhD Graduate

Woobeen Lim
Shuyuan Lou

Statistics MS Graduate

Vilizar Goshev
Pashmeen Kaur
Yongqi Liu
Wei-En Lu
Danaye Nixon
Rui Qiang
Shuai Sun
Shuyi Wang
Bond Weidman
Juan Xie
Haozhen Yu
Ruochen Zhao
Zhizhen Zhao

Statistics MAS Graduate

Lauren Contard
Cameron Conte
Daniel Gratz
Sang Ho Lee
Robert Lumpkin
David Ruttenberg
Katherine Smillie
Brittany Webb
Hua Yang
Woojong Yi
Boyang Zhang
Elizabeth Zink